Wprowadzenie Menu główne

Regulamin sprzedaży

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.ertea.pl. Warunki określają bardziej szczegółowo prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

ERTEA SE ODDZ
IAL W POLSCE
UL. GŁÓWNA 59
57-350 KUDOWA-ZDRÓJ

Numer KRS: 0000992305
REGON: 52317278500000
VAT NIP: PL8831878181

Bank account:

Beneficiary name: ERTEA SE ODDZIAL W POLSCE
IBAN: PL29103019447699012345679180
Currency: PLN

Telefon: + 420 511 113 366
Adres kontaktowy: ERTEA SE, Tovarni 11, 643 00 Brno, Republika Czeska

Sprzedający zobowiązuje się odpowiedzieć na pisemną lub elektroniczną korespondencję kupującego niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

 

Regulamin sklepu internetowego ertea.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

DEFINICJE

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 • Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 • Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Sklep – sklep ERTEA SE prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ertea.pl
 • Sprzedawca – ERTEA SE, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERTEA SE, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem H 2341, Sąd Miejski w Pradze, NIP CZ09108033, nr REGON 09108033, ul Klimentska 1746/52, Praga Nowe Miasto (Praga 1), 110 00 

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 • Imię: ERTEA SE
 • Rezydencja: Klimentska 1746/52, Praga Nowe Miasto (Praga 1), 110 00
 • Regon: 09108033
 • Jest zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem H 2341, Sąd Miejski w Pradze.
 • Telefon: + 420 511 113 366
 • Email: support@ertea.eu
 • Adres kontaktowy: ERTEA SE, Tovarni 11, 643 00 Brno, Republika Czeska

ZAKUP PRZEZ E-SKLEP

 1. Ceny towarów widoczne w e-sklepie są całkowitymi cenami za towar. Informacje o towarze i cenie podane przez sprzedającego są wiążące, z wyjątkiem oczywistego błędu. Podane ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty, z wyłączeniem kosztów dostawy. 
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w e-sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w e-sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w e-sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący musi zarejestrować się w e-sklepie, tj. założyć w nim Konto.

PŁATNOŚCI

Za zamówienie płacisz wyłącznie przelewem bankowym.kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru. Kupujący dokonując zakupów w e-sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 4. Dostawa jest możliwa tylko na terenie Polski.
 5. Towary zakupione w e-sklepie dostarczane są przez firmę transportową DPD.

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady. 
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego - na adres ul. Tovarni 11, 643 00 Brno, Republika Czeska.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w e-sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze e-sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w e-sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w e-sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w e-sklepie.
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w e-sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w e-klepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 3. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 4. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 5. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 6. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawc
 7. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 8. dostępu do swoich danych osobowych,
 9. ich sprostowania,
 10. usunięcia,
 11. ograniczenia przetwarzania,
 12. przeniesienia danych do innego administratora
 13. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 14. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 15. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.